استاد گرامي

لطفا بعد از هرگونه تغيير در نمرات موقت ابتدا آنها را ثبت موقت نموده و سپس اقدام به ثبت نهايي نماييد

در غير اينصورت نمرات بدون هيچگونه تغييري ثبت نهايي خواهند شد